Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Jak připravit bytový dům na zimu?

Několik praktických doporučení pro vlastníky i správce

Všichni dobře víme, že největším periodickým nákladem spojeným s provozem bytového domu je nákup (nebo vlastní výroba) tepelné energie. Proto optimalizace spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody je stálezeleným tématem pro většinu vlastníků. A také platí, že v této oblasti málokdy můžeme říci, že „už máme hotovo“, a že nic už nelze vylepšit. A to nejen ve smyslu zateplení objektu či regulace, kde moderní technologie nabízejí stále něco nového a efektivnějšího, ale i ve zcela prozaických oblastech, jakými je třeba znovunajetí otopné soustavy po letní odstávce. Zkusme se tedy podívat, co by si před nadcházející zimou (topným obdobím) zasloužilo naší pozornost.

Kontrola provozuschopnosti otopné soustavy

Na podzim nastává čAutomaticka programovatelna hlaviceas opětovného zprovoznění otopné soustavy objektu. Tento krok by se ale neměl omezit na její pouhé napuštění a odvzdušnění. Vždy by se měla zkontrolovat její těsnost, průchodnost a funkčnost regulačních armatur i oběhových čerpadel. Pokud jsme v domě v průběhu léta prováděli nějaké zateplovací kroky, měli bychom vždy zvážit přiměřenost výkonu otopné soustavy a jejího hydraulického vyvážení. O tom však více v následujících odstavcích.

Nejvíce regulačních, a zároveň také nejzranitelnějších, armatur se nachází v jednotlivých bytech – jsou to radiátorové ventily s termostatickými hlavicemi. Ty jsou vystaveny každodennímu přestavování a také je velmi pravděpodobné, že s nimi po čas letního období nebylo vhodně manipulováno, čímž mohlo dojít k jejich trvalému poškození. Kontrola správné činnosti termostatických ventilů je snadná – termostatický ventil „stáhnout na minimum“ (radiátor by měl zchladnout), následně vytopenou místnost intenzivně vyvětrat, nastavit hlavici na požadovanou teplotní pohodu a sledovat, zda otopné těleso (radiátor) začne topit. Termostatický ventilMěl by se začít rychle zahřívat po celé své délce a po dosažení teplotního optima by měl pomalu začít chladnout z opačného konce, než je přívod. Jakékoliv jiné chování ventilu je známkou jeho poruchy a je třeba ho vyměnit. Pro zabránění poškození termostatického ventilu v letním období platí dvě zásady – čas od času ventil „protočit“ tam a zpět a po celou dobu letní odstávky ventil ponechat v plně otevřené poloze.

Obecně se doporučuje provádět funkční kontrolu celého otopného systému každých 5 let – je to dobrá prevence proti nemilým „překvapením“ uprostřed topného období.

Nabídka automatických programovatelných termostatických hlavic přináší nejen vyšší uživatelský komfort, ale i nadstavbové funkce chránící ventil před poškozením. Jejich cena sice není zanedbatelná, ale „přidaná hodnota“ těchto moderních prvků je nesporná. Jakmile si je pořídíte, už nebudete chtít jiné!

Kontrola přiměřenosti dodávky tepelné energie

Kontrola přiměřenosti dodávky teplaPokud jsme v minulém období prováděli nějaké zateplovací (tepelně revitalizační) kroky anebo zásahy do otopné soustavy a její regulace, je zcela namístě revize parametrů dodávky tepelné energie s následnou přeregulací otopné soustavy objektu. Známe totiž řadu účinných opatření, kterými lze dosáhnout značných úspor v nákladech na tepelnou energii, a to jen prostou optimalizací dodávky tepelné energie do objektu tak, aby byla přiměřená aktuálním potřebám konkrétního domu. Revitalizací domů dochází k výraznému snížení tepelných ztrát, čímž se stávající otopná soustava stává více či méně předimenzovanou, a zejména domy s dálkovým vytápěním bez lokální regulace teploty přívodu jsou dramaticky nadzásobeny (někdy až o

50%). Pokud se k tomu přidají neduhy z minulosti (nekvalitní nebo chybějící izolace horizontálních rozvodů, neodborné zásahy do stávající regulace, atp.), je výsledek očekávaných úspor z revitalizace často nepříjemným překvapením. Účinným lékem na nemoc jménem „přetápění“ je komplexní řešení přinášející

úsporu cca 20% (a často i vyšší) tepelné energie. Jde o soubor vzájemně provázaných opatření a doporučení, jejichž základem je vlastní směšovací uzel s individuální ekvitermní regulací objektu (případně v kombinaci s dynamickou kompenzací zvolené ekvitermy – viz heslo adapterm na www.techem.cz).

Prověrka cirkulačních rozvodů teplé vody

CirkulaceTeplá voda představuje v revitalizovaných objektech často vyšší nákladovou složku než vytápění. Proto je namístě i této části spotřeby tepelné energie věnovat náležitou pozornost. Zákonné požadavky na parametry teplé vody a také hygienická obezřetnost jsou základem pro nastavení parametrů a regulace Je tedy třeba optimalizovat, nikoli bezhlavě šetřit. Proto je dobré se zaměřit na kontrolu teplot (na přívodu i na výtokových místech), prověřit velikost cirkulovaných množství a také zkontrolovat kvalitu a neporušenost izolací na potrubních rozvodech. Nepochybně lze doporučit automatické  teplotní vyvažování, které vede k úsporám nákladů na přípravu teplé vody. Osazení všech výtokových míst kvalitními bytovými vodoměry je dnes zákonnou povinností, dobré je však vědět, že jejich montáž by měl vždy provádět pouze držitel registračního osvědčení ČMI.  

Prověrka měření v domě

VodoměrJiž to bylo zmíněno u teplé vody, nyní komplexněji. Vlastník objektu (v případě SVJ jeho statutární orgán) zodpovídá za technickou i legální provozuschopnost poměrového měření tepla teplé vody v objektu. Je tedy jeho povinností ujistit se, že přístroje k tomuto měření určené řádně fungují, a v případě, že jsou stanovenými měřidly, mají i platné úřední ověření. Co to tedy v praxi znamená? V případě indikátorů (pro poměrové měření tepla na radiátorech) stačí prověřit, že jsou funkční, a že případné závady zjištěné při posledních Vodoměrodečtech byly odstraněny. Je dobré se u dodavatele této techniky informovat na předpokládanou životnost těchto přístrojů a včas zajistit jejich výměnu za nové (hrozí jejich výpadek způsobený vyčerpáním baterie). U bytových měřičů tepla a vodoměrů (na studenou i teplou vodu) je navíc třeba zkontrolovat, zda mají platné úřední ověření. Délka platnosti úředního ověření je v případě bytových měřičů tepla 4 roky, v případě bytových vodoměrů (obou druhů) 5 let. Pokud tyto lhůty uplynuly, je třeba provést bezodkladnou výměnu. Je nelegální používat měřidla s neplatným úředním ověřením pro rozdělování nákladů!

Ing.Jiří Zerzaň
Techem spol. s r.o.
www.techem.cz